ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN LẦN THỨ X NĂM HỌC 2015 – 2016

Tháng Mười Hai 13, 2015 8:23 sáng

ĐIỀU LỆ

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN LẦN THỨ X

NĂM HỌC 2015 – 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-PGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2015 của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn)

Bia

123456789101112131415