BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2017

Tháng Tám 15, 2017 10:45 sáng

Ngày 07 – 08 tháng 8 năm 2017. Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2017 tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.

Mục đích của lớp bồi dưỡng hè năm 2017, giúp cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên trong toàn ngành:

– Cập nhật tình hình chính trị, kinh tế – xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.

– Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới.

– Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và năng cao chất lượng giáo dục từng bước thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương.

– Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên của trường Mầm non, Tiểu học, THCS và của phòng GD&ĐT.

MỘT SỐ TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 

Vang-nghe-(7)-SuaVang-nghe-(11)-Sua Vang-nghe-(14)-Sua VN-Dan-tinh-(5)-Sua VN-Dan-tinh-(10)sua 

QUANG CẢNH LỚP BỒI DƯỠNG

TC trai (2) TC phai (2) TC giua (7) TC giua (2)

Sep-Nam-(4)-Sua

 

Bà Nông Thị Nam (P.Trưởng phòng GD&ĐT thành phố) Thông qua chương trình lớp bồi dưỡng

 

Ban tổ chức lớp bồi dưỡng đã mời các báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố triển khai tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nội dung cụ thể theo từng chuyên đề:

1. Chuyên đề 1: do bà Đào Thị Nga – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy -Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Bắc Kạn triển khai:

– Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

– Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017. Những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương và Nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh.

– Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sep-Nga-(1)-Sua

 

Bà Đào Thị Nga – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy -Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Bắc Kạn triển khai nội dung bồi dưỡng

2. Chuyên đề 2: do bà Hoàng Thị Dung – Đội trưởng Đội CSGT Công an thành phố Bắc Kạn triển khai: Tuyên truyền về công tác an toàn giao thông và công tác phòng chống tội phạm.

3. Chuyên đề 3: do ông Nông Minh Tâm – Cán bộ tuyên truyền PCCC Công an tỉnh Bắc Kạn: Tuyên truyền về công tác Phòng cháy chữa cháy

4. Chuyên đề 4: do bà Chu Thị Loan, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn triển khai:

– Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 (về Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục).

– Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Sep-Loan-(2)-Sua

 

Bà Chu Thị Loan, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn triển khai các nội dung bồi dưỡng

* Sau khi tham dự lớp bồi dưỡng: Ban tổ chức lớp học sẽ tiến hành đánh giá kết quả học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng thông qua kết quả bài thu hoạch.

 

Thực hiện:

Phan Thế Việt