Giới thiệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BẮC KẠN

     Phòng Giáo dục – Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Bắc Kạn có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung Giáo dục và Đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng GD&ĐT theo quy định của pháp luật

A. Thông tin chung

     – Địa chỉ cơ quan: Tổ 6 phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

     – Số điện thoại:     02093.871.170

     – Số Fax: 02093 871170

     B. Thông tin chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy

     1. Chức năng

     Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung Giáo dục và Đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn

     2.1. Trình Uỷ ban nhân dân Thành phố:

     a) Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

     b) Dự thảo Quy hoạch, Kế hoạch 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước về ngành, lĩnh vực Giáo dục thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

     2.2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về Giáo dục và Đào tạo sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

     2.3. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc  Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động Giáo dục và Đào tạo khác theo quy định của Pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo và UBND Thành phố.

     2.4. Quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục của địa phương.

     2.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác Phổ cập giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.

     2.6. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của thành phố; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     2.7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

     2.8. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố.

     2.9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

     2.10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Phòng theo phân cấp quản lý của UBND Thành phố và Quy định của Pháp luật.

     2.11. Xây dựng, tổng hợp và phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND cấp thành phố xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo của địa phương hàng năm.

     2.12. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính lập dự toán ngân sách Giáo dục hàng năm bao gồm: ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

     2.13. Kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo phân cấp của UBND Thành phố và quy định của pháp luật.

     2.14. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của UBND Thành phố và Quy định của Pháp luật.

     2.15. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Thành phố, Sở Giáo dục – Đào tạo.

     2.16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND Thành phố Bắc Kạn, Sở Giáo dục – Đào tạo Bắc Kạn giao hoặc theo quy định của pháp luật.

                      
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đơn vị: PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 6 – phường Phùng Chí Kiên – thành phố Bắc Kạn – tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: Bộ phận Tổng hợp (0209)3871.170; Bộ phận Chuyên môn: (0209)3870.253

Fax: 02813.871.170; Email: pgdtxbackan@backan.edu.vn

—————————————————————————————————-

1. Bà Chu Thị Loan (Trưởng phòng)

* Điện thoại: 02093.870.253

* Email: chuthiloan.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ:

      – Phụ trách chung: Tham mưu giúp UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

      – Trực tiếp chỉ đạo: Công tác Quản lý đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức toàn ngành; Kế hoạch – Tài chính; Kiểm tra; Thi đua – Khen thưởng; Văn phòng; Công tác chuyên môn; Công tác Cải cách hành chính; Công nghệ thông tin; Chính trị tư tưởng và tham gia một số ban chỉ đạo liên ngành và Dự án SEQAP.

2. Bà Nông Thị Nam (Phó Trưởng phòng)
* Điện thoại: 02093.871.170

* Email: nongthinam.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

      – Công tác Quản lý đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức toàn ngành.

      – Công tác Giáo dục Tiểu học.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Bà Đinh Thị Hiền Thương (Phó Trưởng phòng)

* Điện thoại: 02093.871.170

* Email: hienthuong.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

      – Công tác Giáo dục Mầm non, Giáo dục Trung học cơ sở.

      – Công tác Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục toàn ngành.

      – Công nghệ thông tin.

      – Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

      – Công tác Đoàn Đội cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

4. Bà Nông Thị Khuya (Cán bộ)

* Điện thoại: 02093.870.253

* Email: saokhuyamnbk@gmail.com

* Nhiệm vụ:

      – Quản lý Giáo dục Mầm non.

      – Công tác “Đơn vị văn hóa” toàn ngành.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

5. Bà Lý Thị Lệ Hà (Chuyên viên)

* Điện thoại: 02093.870.253

* Email: lyleha.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ:

      – Quản lý Giáo dục Tiểu học: Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học các môn khoa học tự nhiên; Tiếng Anh Phonics; Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cấp Tiểu học; Một số công tác khác liên quan đến cấp Tiểu học.

      – Công tác Y tế trường học; Bảo hiểm thân thể toàn ngành; Công tác Chữ thập đỏ trường học toàn ngành.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

6. Bà Triệu Thị Hương (Chuyên viên)

* Điện thoại: 02093.870.253

* Email: trieuthihuong.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ:

      – Quản lý Giáo dục Tiểu học: Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học các môn khoa học xã hội; Công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Công tác Thư viện trường học cấp Tiểu học; Một số công tác khác liên quan đến cấp Tiểu học.

      – Công tác Giáo dục Pháp luật; Công tác phòng cháy chữa cháy, An toàn giao thông toàn ngành.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

7. Bà Nguyễn Thị Vinh Hiền (Chuyên viên)

* Điện thoại: 02093.870.253

* Email: vinhhienbk@gmail.com

* Nhiệm vụ:

      – Quản lý Giáo dục THCS: Phụ trách chuyên môn cấp THCS các môn khoa học xã hội; Công tác Thư viện cấp THCS; Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cấp THCS; Một số công tác khác liên quan đến cấp THCS.

      – Công tác Đoàn Đội và phong trào thiếu nhi cấp Tiểu học và THCS.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

8. Ông Lê Xuân Hùng (Cán bộ)

* Điện thoại: 02093.871.170

* Email: lexuanhung.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ:

      – Quản lý Giáo dục cấp THCS: Phụ trách chuyên môn cấp THCS các môn khoa học tự nhiên; Một số công tác khác liên quan đến cấp THCS.

      – Công tác Giáo dục thể chất toàn ngành.

      – Công tác Phổ cập Giáo dục – Xóa mù chữ toàn ngành.

      – Công tác Thi đua – Khen thưởng.

      – Công tác Giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập cộng đồng 08 xã, phường.

      – Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, dân tộc.

      – Hỗ trợ cập nhật thông tin các hoạt động của ngành lên Cổng thông tin điện tử.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

9. Ông Phan Thế Việt (Cán bộ)

* Điện thoại: 02093.871.170

* Email: phantheviet.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ:

      – Quản lý Kế hoạch và cơ sở vật chất Giáo dục: Công tác Thống kê – Kế hoạch toàn ngành; Công tác cơ sở vật chất toàn ngành.

      – Công tác Khảo thí và Quản lý chất lượng Giáo dục 03 cấp học.

      – Công tác Kiểm tra toàn ngành.

      – Công tác Công nghệ thông tin.

      – Hỗ trợ công tác Tổng hợp, báo cáo chương trình PMIS toàn ngành.

      – Hỗ trợ cập nhật thông tin các hoạt động của ngành lên Cổng thông tin điện tử.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

10. Bà Nông Thị Thuỷ (Kế toán)

* Điện thoại: 02093.871.170

* Email: nongthithuy.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ:

      – Tham mưu, xây dựng, phân bổ, quản lý việc thu – chi và quyết toán ngân sách; Tổng hợp báo cáo toàn ngành.

      – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách khác của Cán bộ, Công chức, Viên chức.

      – Xây dựng, phân bổ, quản lý việc thu – chi và quyết toán kinh phí Phổ cập giáo dục 03 cấp học.

      – Quản lý thu – chi học phí và các khoản thu khác của các trường mầm non, Tiểu học và THCS.

      – Kiêm nhiệm Kế toán Chi bộ, Kế toán Công đoàn cơ quan.

11. Bà Dương Thị Ngoan (Cán bộ)

* Điện thoại; 02093.871.170

* Email: duongthingoan.pgdtxbackan@backan.edu.vn

* Nhiệm vụ:

      – Thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ.

      – Thủ quỹ cơ quan.

      – Công tác tạp vụ (Phòng Lãnh đạo, Hội trường).

      – Hỗ trợ cập nhật thông tin các hoạt động của ngành lên Cổng thông tin điện tử.

      – Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

==================================================